Betere ondersteuning in de gehandicapten zorg

De zorg voor mensen met een beperking verbeteren, hieraan werken heel veel partijen in Nederland. Om iets te verbeteren moet je het eerst goed begrijpen. Hierom brengen wij de praktijk in kaart. Om vervolgens na te denken over hoe het anders zou kunnen zodat cliënten en hun naasten de zorg krijgen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te kunnen leiden. 

Over deze projecten 

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen, variërend van lichamelijke en zintuiglijke tot licht verstandelijke en zeer ernstige meervoudige beperkingen. Afhankelijk van hun situatie hebben deze mensen zorg en ondersteuning nodig. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Wat is er geregeld rond hulpmiddelen? Wie mag als wettelijk vertegenwoordiger optreden? Voor mensen met een beperking en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals, is het vaak lastig een weg te vinden in het woud aan wettelijke regels, financiële regelingen en partijen in en rondom de gehandicaptenzorg. Waar en bij wie moeten ze zijn voor de juiste zorg? Antwoord op deze en andere vragen kun je terugvinden in het boek Zó werkt de gehandicaptenzorg’, gemaakte met de belangrijkste partijen uit de sector en uitgegeven door Platform Zó werkt de zorg.   

E-health en technologie geven nieuwe mogelijkheden voor cliënten en professionals om invulling te geven aan thema’s die voor hen belangrijk zijn, zoals zelfredzaamheid, veiligheid en vertrouwen. Welke thema’s van belang zijn en hoe technologie hierin een rol kan spelen hebben we in opdracht van het ministerie van VWS in kaart gebracht. Laat je inspireren door de Inspiratiekaart Innovatie Impuls, gemaakt tijdens de startbijeenkomst van het programma ‘Volwaardig leven’ . 

Onderdeel van dit programma waren vijf pilots met gespecialiseerd cliëntondersteuning. Met de pilots is onderzocht of gespecialiseerde cliëntondersteuning cliënten en hun naasten beter kan helpen bij het regelen en organiseren van complexe zorg dan de huidige cliëntondersteuning. Cliënten en naasten met complexe vragen, krijgen namelijk vaak niet de steun die ze nodig hebben. In een vijftal pilots is ervaring opgedaan hoe ze met de inzet van gespecialiseerde clientondersteuning dit wel kunnen krijgen. Op de Overzichtskaart Gespecialiseerd cliëntondersteuning kun je de belangrijkste kenmerken en uitkomsten van de pilots teruglezen. Na de succesvolle afronding van de pilots dachten we met belanghebbenden erover na hoe je deze nieuwe vorm van ondersteuning landelijk kunt regelen. Op de Uitgangspuntenkaart Gespecialiseerde cliëntondersteuning staat het advies van de partijen die hebben meegedacht zodat het Programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS hier haar voordeel mee kan doen bij het maken van de regeling.  

Tastbaar resultaat 

  • De klankbordgroep van het programma Volwaardig leven heeft de Inspiratiekaart Innovatie Impuls gebruikt voor het geven van advies.  
  • In juli 2002 heeft VWSminister Conny Helder de kaarten over gespecialiseerde cliëntondersteuning naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke stap in het structureel vormgeven van gespecialiseerde cliëntondersteuning. 
  • 1.700 exemplaren van ‘Zó werkt de gehandicaptenzorg’ zijn verkocht en het boek wordt gebruikt in diverse opleidingen en interne trainingen.

“Inzicht in en kennis over de organisatie van de gehandicaptenzorg is van groot belang voor een brede groep betrokkene, van cliëntvertegenwoordigers tot beleidsmakers, van professionals tot zorgverzekeraars. Als we iets willen veranderen of verbeteren voor cliënten en medewerkers moeten we de context kunnen vatten. ‘Zó werkt de gehandicaptenzorg’ helpt hierbij.”

Henk Nies, Directeur strategie Vilans

“Het leek me vooraf moeilijk om de hele gehandicaptenzorg goed in beeld te krijgen. Maar deze publicatie doet in ruime zin recht aan zo veel mogelijk kanten van het systeem.”

Illya Soffer, Directeur Ieder(in)

Met ons sparren over betere ondersteuning in de gehandicaptenzorg?

Neem dan contact op met Kees Wessels.