03 april 2019

Doelen concretiseren met de Doelenladder

Denkgereedschap: de doelenladder
De Argumentenladdder was er al: ons visuele argumentatiemodel dat helpt om redeneringen te ordenen en te toetsen, en is reeds zelfs digitaal beschikbaar. Nu is er ook de Doelenladder. Dit denkgereedschap helpt om causale relaties tussen hoger en lager gelegen doelen te expliciteren en deze vervolgens met hulpvragen te concretiseren in meetbare doelstellingen, aanwijsbare resultaten en duidelijke acties met bijbehorende hulpbronnen als geld, tijd en mensen. De Argumentenfabriek gebruikt dit gereedschap bijvoorbeeld bij

• het operationaliseren van visies van bedrijven,

• het concretiseren van coalitieakkoorden en begrotingen van overheden en

• het uitwerken en versnellen van projecten en programma’s van samenwerkende partijen.

En onze Denkacademie biedt in company opleidingen waarbij beleidsmakers het gereedschap leren toepassen.

Gemeente Den Helder
De gemeente Den Helder had begin dit jaar de primeur. Tijdens een gecombineerd denk- en trainingtraject pasten we het nieuwe gereedschap toe om het coalitieakkoord te concretiseren in strakke programma’s voor de gemeentebegroting. De Argumentenfabriek ontwikkelde samen met interne en externe belanghebbenden de hoofdstructuur voor deze programma’s met gebruik van de doelenladder. Het resultaat? Een consistent geheel van

• strakke kwalitatieve doelen (welke maatschappelijke effecten wil Den Helder bereiken?)

• meetbare doelstellingen (hoe meet Den Helder of deze maatschappelijke doelen dichterbij komen?),

• aanwijsbare resultaten (welke resultaten boekt Den Helder om bij te dragen aan de doelen?) en

• duidelijke acties (wat gaat Den Helder hiervoor doen?)

Parallel aan het denktraject trainde De Denkacademie tien ambtenaren die de hoofdstructuur uitwerkten in concrete programmateksten voor de dit voorjaar te verschijnen Kadernota. Zij leerden onder meer concreet en helder te formuleren en maakten zich het doelengereedschap eigen. Op deze wijze zijn ze in staat om de komende jaren het gereedschap zelf toe te passen in hun beleid- en begrotingsstukken.

Meer weten over het nieuwe doelengereedschap?
Neem contact op met Chef Openbaar Bestuur, Dries Bartelink.

Meer weten over onze nieuwe in company opleidingen?
Neem contact op met Chef Denkacademie Shaun Lednor.