01 april 2015

De Argumentenfabriek, vriend van Agenda Stad

Sinds vorig jaar begeleidt De Argumentenfabriek denksessies voor Agenda Stad. Agenda Stad is een samenwerking van het Rijk met steden en andere partijen met hart voor de stad. Kortom, een brede samenwerking tussen belanghebbenden gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in steden. Omdat steden de motor zijn van economische groei.

In de Miljoenennota kondigde het kabinet aan Agenda Stad voor het zomerreces van dit jaar naar de Tweede Kamer te sturen. In de aanloop hiernaartoe werken belanghebbenden aan het opstellen van de Agenda. De Agenda beschrijft een lange termijn visie op de stad en bevat concrete acties voor de korte termijn om deze visie te realiseren.

De fabriek helpt op allerlei manieren. Zo hielpen we het DG Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK bij het in kaart brengen van trends en factoren die relevant zijn voor het nadenken over Agenda Stad. Vorig voorjaar inventariseerden we met ‘stadmakers’ vragen waarop Agenda Stad antwoord wil geven. Stadmakers zijn mensen met kennis, enthousiasme en een netwerk over de stad. Met hen inventariseerden we vragen zoals: Welke kansen biedt informatietechnologie om de fysieke inrichting van de stad te verbeteren? En: Wat bepaalt de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats en hoe stimuleren we dit? Het resultaat tekenden we uit op de Informatiekaart Agenda Stad in wording.

Dit jaar vervolgden we onze denkbegeleiding voor Agenda Stad. Het Netwerk Kennissteden Nederland hielpen we bij het nadenken over hun bijdrage aan Agenda Stad. Voor de ministeries van IenM, BZK, EZ en OCW brachten we in kaart welk huidig rijksbeleid relevant is voor de Agenda. Op dit moment werken we aan een visualisatie hoe Agenda Stad is georganiseerd.