Sector

Voedsel

Voedsel is voor mensen een eerste levensbehoefte. Ons voedsel is relatief goedkoop en veilig maar andere waarden staan onder druk. Want de productie en consumptie van voedsel hebben grote impact op het klimaat, de natuur en de gezondheid van mensen. Hoe denken we helder na over verschillende waarden? Hoe bedenken we oplossingen voor de uitdagingen waarvoor de voedselsector staat? En wat zijn argumenten voor en tegen deze oplossingen? We helpen beleidsmakers, bedrijven, brancheorganisaties en inwoners graag grip krijgen op de veelheid aan vragen die opkomen bij het denken over de toekomst van voedsel. We faciliteren een constructief gesprek tussen mensen om tot gedragen beleid of een gezamenlijke visie te komen op basis van feiten, argumenten en waarden.

Denkwerk over voedsel

In de sector voedsel begeleiden we het denkwerk van allerlei klanten, van branchebehartigers tot wetenschappers van gemeenten tot ministeries. Zo deden we werk voor de Commissie voor Genetische Modificatie (COGEM). We hielpen de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten denken over de positie van genetische modificatie ten opzichte van andere innovatieve technieken. Voor vier brancheorganisaties in de brood- en banketsector leidden we het denkwerk in goede banen over een gezamenlijke strategie. Voor de overheid begeleidden we het denken van de Taskforce Verdienvermogen. De Taskforce, ingesteld door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), bracht aanbevelingen in kaart hoe boeren kunnen investeren in en verdienen aan kringlooplandbouw.