12 april 2021

Door Nena Nilou

Halt op weg naar de toekomst

Onderwijs

Nieuwe focus en inzichten

De Doelenkaart beschrijft wat Halt kan doen om haar meerwaarde beter in de schijnwerpers te zetten. De kaart bestaat uit vijf hoofdonderdelen: Positionering en profilering, Interventies, Kennisdeling en advisering, Opdrachtgevers, Methodiek en Organisatie.

Zoals de Doelenkaart aangeeft, gaat Halt zich (nog) sterker inzetten als pleitbehartiger van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de inzet van (buitenstrafrechtelijke) pedagogische begrenzing bij grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Bijvoorbeeld de mogelijke inzet van Halt voor jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar of als reactie op grensoverschrijdend gedrag op scholen (zoals spreekuren en agressieregulatietrainingen). Tevens als het gaat om het recht van jongeren te participeren en gehoord te worden. Halt wil graag vaker en gerichter van jongeren zelf horen wat werkt en nodig is, en dit terug laten komen in het dagelijkse werk.

De komende jaren gaan ze ook verder met het in gang gezette traject om te werken met (bewezen) effectieve en onderbouwde interventies en methodieken. Waarbij het de kunst en de kracht is dat de Halt-medewerkers dit landelijk op uniforme wijze en met eenzelfde standaard doen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat ze ook de ruimte hebben om in te spelen op lokale ontwikkelingen en individuele behoefte/achtergrondproblematiek van betrokken jongeren. Dit zodat Halt ook lokaal geldt als pedagogische samenwerkingspartner en gericht jongeren op weg helpt naar een kansrijke toekomst.

Meer weten?

Neem dan contact op met Maarten Gehem. Neem ook eens een kijkje in onze sector Veiligheid