16 mei 2018

Brood- en banketsector denkt na over samenwerkingsverband

Krachten bundelen

Vanaf november 2017 hebben de drie verenigingen samen met NBC in hoog tempo nagedacht in een denktank die wij mochten begeleiden. In acht bijeenkomsten hebben acht deskundigen van de vier partijen nagedacht over het vormgeven van de samenwerking. Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er? Hoe zien deze eruit? En welke samenwerkingsvorm past het beste bij de gedeelde belangen van de drie verenigingen? De laatste bijeenkomst van deze fase vond plaats eind januari 2018.

Brood- en bankethuis

De conclusie van dit denkproces is dat de brancheorganisaties een samenwerking zien zitten en dat ze willen onderzoeken of het haalbaar is om hier een gezamenlijk organisatie voor op te zetten. Dit vereist een praktische invulling op drie thema’s: financiën, huisvesting en organisatie en bemensing. Het denken hierover vindt plaats in een drietal deeldenktanks op de afzonderlijke thema’s, die in de periode tot aan de zomer een aantal keer bijeenkomen. We begeleiden ook dit vervolgproces. Op basis van de uitkomst hiervan neemt een stuurgroep van de voorzitters van de drie verenigingen en de directeur van het NBC een eindbeslissing over de vraag óf en in welke vorm een sectorhuis er komt. De betrokken partijen streven ernaar om voor de zomer de uitwerking hiervan te presenteren.