16 september 2015

Bouwend Nederland bouwt verder

In het rapport maken zij keuzes over de thema’s waarop ze zich komende jaren gaan richten. Om deze thema’s te bepalen vertrekt Bouwend Nederland vanuit drie toekomstgerichte analyses. In 2012 verscheen ‘de Bouw in 2020’ met hierin een analyse van maatschappij en bouwsector tot 2020. De EIB-studie ‘Investeren in Nederland’ analyseert lange termijn ontwikkelingen tot 2040 rond demografie, technologie en vooral economie. Bouwend Nederland heeft De Argumentenfabriek gevraagd politiek-bestuurlijke ontwikkelingen tot 2020 te analyseren.

Om de verwachte politiek-bestuurlijke ontwikkelingen te analyseren hebben we twee stappen doorlopen. In stap 1 hebben we vier deskundigen geïnterviewd met een schat aan bestuurlijke ervaring. Wat zien zij als waarschijnlijke politieke ontwikkelingen voor de komende vijf jaar en waarvan zijn deze ontwikkelingen afhankelijk? Met deze informatie hebben we vier scenario’s gemaakt die richting zullen geven aan politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op basis van twee externe factoren: de economische ontwikkeling en de geopolitieke ontwikkeling buiten Europa. Beiden beïnvloeden ze de verwachte koers van politiek en bestuur, zowel nationaal als Europees.

In stap 2 hebben we deskundigen met kennis van de bouwsector én bestuur in een denksessie gevraagd verwachte ontwikkelen binnen deze vier scenario’s verder in te vullen. Wat gebeurt er politiek-bestuurlijk bij economische groei en geopolitieke onrust internationaal? Hieruit hebben we vier scenariokaarten gemaakt die politiek-bestuurlijke ontwikkelingen voor alle vier scenario’s in beeld brengen. Tenslotte hebben we apart in kaart gebracht welke politiek-bestuurlijke ontwikkelingen hoe dan ook verwacht kunnen worden, ongeacht het scenario. Dit overzicht is verder verrijkt door medewerkers van Bouwend Nederland in een tweede denksessie. Gezamenlijk zijn de resultaten van dit denkwerk te vinden in het Kaartenboek politiek-bestuurlijke analyse.

Wat gaan we hierna doen?

Met drie analyses in de hand is de vervolgvraag om thema’s voor de lobbyagenda van Bouwend Nederland te identificeren. Hiertoe analyseren we met medewerkers van Bouwend Nederland welke ontwikkelingen in combinatie tot vruchtbare thema’s voor de komende jaren leiden. Wat betekenen gelijktijdige vergrijzing en verduurzaming voor de woningbouwopgave van komende jaren? En wat is het doel van Bouwend Nederland dat hierbij hoort? Op deze wijze krijgt de lobbyagenda op hoofdlijnen vorm. Na de totale lijst van thema’s en doelen te hebben geïnventariseerd, brengen we focus aan. Welke doelen zijn voor Bouwend Nederland komende jaren het belangrijkst? En wat vinden leden van Bouwend Nederland hiervan. Op deze wijze ontstaat een lobbyagenda op hoofdlijnen: de thema’s, bijbehorende doelen en een heldere prioritering.

Wat is het belang van dit project?

De politiek-bestuurlijke analyse geeft Bouwend Nederland en andere partijen inzicht en overzicht over wat er komende jaren op hen afkomt. Dit helpt om op strategisch niveau na te denken en weloverwogen beslissingen te nemen over de koers van de organisatie en de lobbyagenda in het bijzonder. De scenario’s helpen bijvoorbeeld de onzekerheid over politiek-bestuurlijke  ontwikkelingen inzichtelijk te maken. Dit geeft Bouwend Nederland de mogelijkheid op verschillende scenario’s in te spelen en niet verrast te worden. De heldere structuur waarin de ontwikkelingen zijn ingedeeld, maakt het bovendien mogelijk snel dwarsverbanden te leggen. Dit kan zowel tussen politiek-bestuurlijke ontwikkelingen rond bijvoorbeeld arbeidsmarkt en energiebeleid, maar ook tussen politiek en bestuur enerzijds en economische ontwikkelingen anderzijds. De analyse helpt Bouwend Nederland zich dus voor te bereiden op een dynamische toekomst.