05 maart 2020

Sociale Verzekeringsbank wil waarde toevoegen aan pgb-keten

Wat was de vraag?

Op welke manier kan de SVB het beste van waarde zijn voor budgethouders, zorgverleners, gemeenten en zorgkantoren?  Met die vraag wilde de SVB aan de slag, omdat steeds meer uitvoering van het persoonsgebonden budget wordt gedigitaliseerd en de verantwoordelijkheden verschuiven van de SVB naar gemeenten en zorgkantoren. Om hier een gedragen beeld en antwoord op te vormen,  hebben er zoveel mogelijk mensen binnen de SVB meegedacht over het antwoord: van Raad van Bestuur, management en teamleiders, tot en met betrokkenen in staf en uitvoering.

Wat was onze aanpak?

We ontwierpen een project bestaande uit vier denkfasen. In de eerste fase dachten we met de SVB na over de wereld rond Dienstverlening PGB: Welke trends en factoren zijn relevant bij het nadenken over strategische keuzes van de SVB ná landelijke invoering van pgb2.0? Vervolgens inventariseerden we welke strategische opties de SVB ziet om waarde toe te voegen in de pgb-keten na invoering van pgb2.0. Ook beschreven we wat per optie de belangrijkste taken, klanten en geldstromen zijn. In de derde fase haalden we in denksessies met mensen van de SVB de belangrijkste argumenten voor en tegen de verschillende opties op. Tenslotte dachten we met elkaar na over de zwaarte van de argumenten, om zo te komen tot een onderbouwd en weloverwogen strategische keuze.

Hoe ging SVB hiermee verder?

De uitkomst en tussenproducten hebben we vastgelegd in een digitaal boekje en een overzichtelijke strategische kaart. De SVB gebruikt dit materiaal in gesprek met ketenpartners en de betrokken ministeries over de rol die SVB in de toekomst voor zich ziet. Christine Nijkamp zegt hierover: “Juist het helder denken met elkaar heeft bijgedragen aan een helder en gedragen beeld over de toegevoegde waarde van de SVB binnen een complexe – en bij tijd en wijle- irrationele keten”.

Over de SVB

De SVB voert het ‘trekkingsrecht’ uit voor mensen die een pgb hebben uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Budgethouders kopen zelf de zorg in, maar de betalingen aan de zorgverleners verlopen via de SVB. Gemeenten en zorgkantoren storten daartoe het budget op de bankrekening van de SVB. Daarnaast zorgt de SVB voor de werkgeversondersteuning, de afdrachten van belastingen en heffingen aan de Belastingdienst en de verantwoording over de rechtmatigheid van betalingen. Ook draagt de SVB bij aan de bescherming van budgethouders, door gemeenten en zorgkantoren te informeren over vermoedens van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb-gelden. Steeds meer onderdelen van de pgb-keten worden gedigitaliseerd. Een ict-systeem ondersteunt de ketenpartijen bij hun processen, van registratie tot en met betaling.

Meer weten?

Wil je meer weten over de aanpak van De Argumentenfabriek en hoe we jou kunnen helpen? Neem contact op met Gertrude van Driesten.