14 september 2023

Kansrijk of niet?

Zorg en welzijn

Om voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) in aanmerking te komen, moeten mensen aan bepaalde toegangscriteria voldoen. Wat betekent dit voor mensen met een psychische stoornis die langdurig intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben? Het hulpmiddel ‘Duiding instroomcriteria ggz Wlz’ helpt hierbij.

Het hulpmiddel voor professionals bestaat uit vier stappen met per stap één of meer hoofd- en subvragen. Door de vragen te beantwoorden op basis van de situatie zoals die op het moment van de Wlz-aanvraag is, komt de professional er stapsgewijs achter of de Wlz-aanvraag kansrijk is of niet. Zo niet, dan is de cliënt waarschijnlijk beter geholpen met zorg of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De Wet langdurige zorg (Wlz) is sinds 1 januari 2021 opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Dit leidt tot een aanhoudend hoge instroom van ggz-cliënten in de Wlz. Het is onduidelijk of de Wlz inderdaad de beste plek is voor deze mensen. Ook staat de betaalbaarheid van de Wlz-zorg door deze hoge instroom onder druk. Betrokken partijen nemen maatregelen om de instroom van ggz-cliënten in de Wlz terug te dringen. Een hiervan is het duiden van de instroomcriteria.

Het hulpmiddel ‘Duiding instroomcriteria ggz Wlz’ is te vinden op de webpagina regelhulp.nl. De Argumentenfabriek maakte dit op basis van de toegangscriteria tot de Wlz en twee denksessies met deskundigen. Het hulpmiddel is in opdracht van het ministerie van VWS en in nauwe samenwerking met Valente, de VNG, de Nederlandse ggz, het CIZ, MIND en ZN gemaakt.

Toevoeging december 2023: De Argumentenfabriek gaat voor tastbaar resultaat. In december is het hulpmiddel meegenomen in de beslisnota bij de kamerbrief over bestuurlijke afspraken langdurige ggz. Het hulpmiddel is naast de publicatie op regelhulp.nl ook verspreid onder aanbieders en gemeenten, en met een webinar verder onder de aandacht gebracht bij geïnteresseerde professionals. De kamerbrief en beslisnota kunnen hier gevonden worden.

Vragen?

Neem contact op met Gertrude van Driesten

gertrude@argumentenfabriek.nl
+31 6 8157 1092
Meer over Gertrude van Driesten