01 juli 2021

Door Nena Nilou Kees Kraaijeveld

0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien

Dat schrijven experts in de notitie Op de groei. De notitie is een uitnodiging aan iedereen die het aangaat om samen te investeren in wat jonge mensen doet floreren.

De opstellers doen een dringende oproep aan het nieuwe Kabinet, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgprofessionals en zorgaanbieders serieus werk te maken van het benutten van kennis voor de ondersteuning van de jeugd. Ze bieden de ingrediënten voor een rendabel en rechtvaardig investeringsplan. Een plan met een helder doel: 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. Diverse evaluaties leggen bloot dat er nu nog veel misgaat in de jeugdhulp en in de organisatie ervan. Snelle oplossingen om de decentralisatie te laten slagen bestaan niet. De jeugdhulp moet structureel beter door te werken naar de bedoeling: optimaal opgroeien mogelijk maken.


Optimaal opgroeien is niet alleen een mensenrecht. Het is daarnaast van essentieel belang voor een goed leven, voor de toekomstige kracht en de gezondheid van kinderen, voor de kwaliteit van het samenleven en voor het verdienmodel van Nederland. Dit vergt een naar beste kennis werkende jeugdhulp in een samenleving die kansen biedt aan álle kinderen en ruimte biedt voor variatie tussen kinderen. Dit kan alleen vanuit een samenhangende benadering: van promotie van welzijn tot preventie, onderwijs, ondersteuning, bescherming en zorg. Ieder kind moet thuis optimaal kunnen opgroeien.

Optimaal opgroeien vergt dat we meer en beter investeren in het begrijpen hoe kinderen en gezinnen in ingewikkelde situaties verstrikt raken. Dat we investeren om in deze situaties steeds beter te handelen, en dus ook steeds beter worden in het herkennen en voorkomen ervan. Door professionals die zo opgeleid zijn dat ze mee ontwikkelen en soms mee voorop lopen in een voortdurende lerende en innoverende, op kennis en evidentie gebaseerde praktijk. Dit vergt dat we royaal en structureel investeren in een solide sociale en digitale infrastructuur, een systeem van organiseren en bekostigen wat dit mogelijk maakt; een infrastructuur die ‘op de groei’ wordt ontwikkeld en is gericht op de lange termijn. 

Het doel is misschien ver weg, maar we kunnen niet snel genoeg beginnen. De opstellers van Op de groei schreven deze notitie op eigen initiatief, onafhankelijk en met het belang van kinderen en de samenleving voor ogen. Omdat ze vanuit hun expertise zien dat het anders moet en kán. Hun bijdrage sluit aan op een beweging die op veel plekken aan de gang is: een beweging naar een bewuste, ontspannen, mensgerichte, mentaal krachtige en bloeiende samenleving, waarin ieder mens de gelegenheid heeft naar vermogen het beste uit zichzelf te halen. Ze nodigen iedereen uit deze beweging groter en krachtiger te maken.

Meer weten?

Bekijk de website van de Beweging van 0. Of neem contact op met onze directeur Kees Kraaijeveld, die heeft geholpen met het tot stand brengen van de notitie.