Toekomstbestendig decentraal bestuur

Waarden van bestuurlijk en ambtelijk vakmanschap

Wat zijn ontwikkelingen waar ambtsdragers binnen gemeenten, provincies en waterschappen zich toe moeten verhouden? Welke waarden van bestuurlijk en ambtelijk vakmanschap winnen aan belang gegeven deze ontwikkelingen? Wat kunnen ambtsdragers in het decentraal bestuur praktisch doen om hun vakmanschap te vergroten? 

In 2023 en 2024 dachten meer dan honderd (voormalig) ambtsdragers en andere experts na over deze vragen. De antwoorden op deze en andere vragen staan in de publicatie Toekomstbestendig decentraal bestuur: Waarden van bestuurlijk en ambtelijk vakmanschap. De Argumentenfabriek maakte deze publicatie in opdracht van de volgende partijen:

 • A&O fonds Gemeenten
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 • Statenlidnu
 • Vereniging van Griffiers
 • Vereniging van Gemeentesecretarissen
 • VNG
 • Wethoudersvereniging

Op deze site vind je alle producten die het resultaat zijn van dit denktraject. Ook vind je een gebruikswijzer hoe je deze producten in jouw praktijk kunt gebruiken. Veel succes hierbij!

Vragen?

Neem contact op met Dries Bartelink

dries@argumentenfabriek.nl
+31 6 204 89 745
Meer over Dries Bartelink

Downloads

 • Eindproducten (alle ambtsdragers)

  Hieronder staan de eindproducten van het denktraject:

   

  Het tabletboek is het meest compleet. Het bevat niet alleen alle afbeeldingen en kaarten voor alle ambtsdragers, maar ook inleidende en begeleidende teksten bij de verschillende onderdelen, een verantwoording van het denktraject en een gebruikswijzer.

  De gespreks- en reflectiekaarten zijn een handig hulpmiddel voor ambtsdragers en hun verenigingen om de resultaten van dit denktraject in de praktijk toe te passen. Ambtsdragers kunnen deze kaarten gebruiken om individueel te reflecteren op hoe ze hun ambt vervullen of hierover met collega’s of andere ambtsdragers het gesprek te voeren. Beroeps- en belangenverenigingen kunnen deze kaarten verder gebruiken in trainingen en workshops. Gebruikers kunnen de reflectievragen op de verschillende kaarten zelf aanvullen of aanpassen als ze dat wensen.

  De dia’s tenslotte zijn identiek aan de inhoud van de gespreks- en reflectiekaarten, maar dan zonder de reflectievragen. Ze bevatten alle afbeeldingen en kaarten uit het tabletboek. Ambtsdragers, hun verenigingen en andere geïnteresseerden kunnen deze dia’s gebruiken, zoals in presentaties of als basis voor het maken van afbeeldingen voor bijvoorbeeld publicaties.

  De Argumentenfabriek heeft aan de opdrachtgevers een creative commons-licentie verschaft. Dit betekent dat de opdrachtgevers de producten mogen verspreiden, reproduceren en exploiteren. Derden mogen de producten ook gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Voor het wijzigen van de producten is toestemming van De Argumentenfabriek nodig. Op deze manier garandeert De Argumentenfabriek alle gebruikers van haar producten de kwaliteit en objectiviteit ervan. In dit overzicht staat dit verder uitgewerkt en uitgelegd.

 • Deelproducten (selectie per decentrale ambtsdrager)

  Per decentrale ambtsdrager hebben we selecties gemaakt van afbeeldingen en kaarten die vooral relevant zijn voor de betreffende ambtsdrager.  Deze deelverzamelingen per ambtsdrager zijn hieronder te downloaden (als ZIP-bestand).

  • Burgemeesters
  • Gemeentesecretarissen
  • Griffiers
  • Raadsleden
  • Rekenkamerleden
  • Statenleden
  • Wethouders

   

  Elk ZIP-bestand bestaat uit een bundel van drie bestanden: het complete tabletboek (PDF), de voor de ambtsdrager relevante gespreks- en reflectiekaarten (PPT) en de voor de ambtsdrager relevante dia’s met (alleen) afbeeldingen en kaarten.

Voorbeelden

Hieronder staan enkele voorbeelden van visualisaties in de producten.

Gebruikswijzer

 • Ambtsdragers

  Decentrale ambtsdragers kunnen het tabletboek en de gespreks- en reflectiekaarten onder meer gebruiken om:

  • te reflecteren op hun eigen rol en functioneren;
  • te reflecteren op de rol en het functioneren van andere ambtsdragers;
  • zich te oriënteren op het ambt;
  • standpunten te onderzoeken en bepalen in discussies over hun ambt;
  • standpunten te onderzoeken en bepalen in discussies over andere zaken;
  • met collega-ambtsdragers het gesprek te voeren over onderlinge
  • samenwerking en leidende waarden van het bestuur en
  • profielschetsen op te stellen.
 • Beroeps- en belangenverenigingen

  Beroeps- en belangenverenigingen van decentrale ambtsdragers kunnen het tabletboek en de gespreks- en reflectiekaarten onder meer gebruiken om:

  • leden te voorzien van concrete handvatten voor hun werkzaamheden;
  • discussies over vakmanschap te voeden;
  • de aantrekkelijkheid van ambten beter te articuleren;
  • een verenigingsstrategie op te stellen of te actualiseren;
  • bestaande of nieuwe initiatieven voor het verbeteren van vakmanschap, leiderschap, ambtelijk-bestuurlijke samenwerking en/of de bestuurscultuur te voeden;
  • opleidingen voor ambtsdragers te starten of te actualiseren;
  • een (gezamenlijke) lobbyagenda op te stellen of te actualiseren en
  • profielschetsen op te stellen.
 • Rijksambtenaren en -bestuurders

  Rijksambtenaren en -bestuurders kunnen het tabletboek en de gespreks- en reflectiekaarten onder meer gebruiken om:

  • te reflecteren op de eigen rol als stelselverantwoordelijke voor het decentraal bestuur;
  • te reflecteren op de rol en het functioneren van ambtsdragers in het decentraal bestuur;
  • te reflecteren op het huidige beleid voor (de inrichting van) het decentraal bestuur;
  • standpunten te onderzoeken en bepalen in discussies over ambtsdragers in het decentraal bestuur;
  • standpunten te onderzoeken en bepalen in discussies over andere zaken in (de inrichting van) het decentraal bestuur;
  • met belanghebbenden het gesprek te voeren over onderlinge samenwerking en leidende waarden van het decentraal bestuur;
  • kaders of suggesties mee te geven voor opleidingen gericht op vakmanschapsontwikkeling en
  • bestaand beleid te stoppen en/of nieuw beleid te maken voor (de
   inrichting van) het decentraal bestuur.

Meer weten over hoe we bijdragen aan sterk openbaar bestuur?

Bekijk de sectorpagina of het aanbod aan trainingen van onze Denkacademie.