Stevig rekenwerk voor weloverwogen besluitvorming

Klanten in staat stellen om op basis van stevig rekenwerk betere besluiten te nemen. Dat is het doel van Rekenwerk, de kwantitatieve tak van De Argumentenfabriek.

Sinds augustus 2019 heeft de fabriek een team wetenschappers in huis om onze klanten te helpen met kwantitatieve analyses. Deze kwantitatief onderzoekers combineren het uitstekende rekenwerk met de klare taal, fraaie vormgeving en visualisaties die van oudsher het handelsmerk zijn van de fabriek.

Klik op de kaart om te vergroten:

 

Voorbeeldprojecten

Hieronder een overzicht van de projecten van Rekenwerk.

Boek ‘Naar een betere infrastructuur voor de arbeidsmarkt’

Kan een verandering van de infrastructuur van de Nederlandse arbeidsmarkt bijdragen aan betere uitkomsten voor werklozen en kwetsbare werkenden? In deze studie beschrijven we de drie componenten waaruit de arbeidsmarktinfrastructuur bestaat. We analyseren van elk van de drie de sterke en zwakke punten. Ten slotte verkennen we drie routes voor verbetering van de arbeidsmarktinfrastructuur. Verwachte oplevering: mei 2021. Opdrachtgever: ABU.

Argumentenkaart ‘Bindend studieadvies’

Wat zijn argumenten voor en tegen het bindend studieadvies (BSA)? Op welke effecten van het BSA zijn deze argumenten gestoeld? En hoe is de kwaliteit van de onderbouwing voor deze effecten? In dit project combineren we denksessies met deskundigen en literatuuronderzoek. Verwachte oplevering: mei 2021. Opdrachtgever: VSNU.

Tabletboek ‘De Wet langdurige zorg in perspectief’

We geven, op basis van feiten en cijfers, een beeld van ontwikkelingen van de langdurige zorg in Nederland. Dit doen we zowel voor de gerealiseerde ontwikkelingen sinds de introductie van de Wlz in 2015 als voor de verwachte toekomstige ontwikkelen. Ook plaatsen we de langdurige zorg in Nederland in internationaal perspectief. Verwachte oplevering: mei 2021. Opdrachtgever: VGZ.

Boek 'Voorwaarden voor overheidssteun'

Als de overheid steun verleent aan bedrijven, dan kunnen daar voorwaarden aan worden verbonden - bijvoorbeeld op milieugebied of de beloning van het management. We analyseren de voor- en nadelen van zulke voorwaarden. Verwachte oplevering: voorjaar 2021. Opdrachtgever: ministerie van EZK.

Informatiekaart ‘Essential use of persistent chemicals’

Aan welke maatschappelijke doelen moet het gebruikt van persistente stoffen bijdragen om te kwalificeren als essentieel gebruik? Aan de hand van denksessies met een brede groep deskundigen brengen we in kaart hoe belanghebbenden deze vraag beantwoorden. Verwachte oplevering: april 2021. Opdrachtgever: RIVM.

Informatiekaart ‘Porositeit van het minimumloon’

Dit project gaat over de ‘hardheid’ van het minimumloon. We brengen in kaart wat voor- en nadelen zijn van een harde ondergrens. We baseren ons op de belangrijkste resultaten uit de wetenschappelijke literatuur. Verwachte oplevering: voorjaar 2021. Opdrachtgever: Inspectie SZW.

Informatiekaart ‘Europese arbeidsmigratie en de Nederlandse arbeidsmarkt’

We presenteren voor- en nadelen van Europese arbeidsmigratie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Op basis van literatuuronderzoek brengen we in kaart welke mechanismen bij grote arbeidsaanbodschokken relevant zijn voor Nederland. Verwachte oplevering: voorjaar 2021. Opdrachtgever: Inspectie SZW.

Ex-ante impactanalyse Gebiedsgerichte aanpak Leefbaarheid en Veiligheid

In dit project ondersteunen we de gemeenten Den Haag, Groningen en Zaanstad bij de inschatting van effecten van een programma van maatregelen voor stedelijke ontwikkelingsgebieden. In samenwerking met de gemeenten bepalen we, op basis van informatie van de gemeente en wetenschappelijke inzichten, de reikwijdte en slagingskansen van verschillende soorten interventies op wijkniveau. Op basis hiervan rekenen we te verwachten (maatschappelijke) baten door. Dit project is onderdeel van een breder project van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voor in totaal 16 stedelijke ontwikkelingsgebieden. Oplevering: januari 2021. Opdrachtgever: de individuele gemeenten en het ministerie van BZK. [zie hier]

 

Kaartenboek ‘MKBA Verduurzamingsopgave Defensie’

We verzorgen een helder overzicht van de maatschappelijke kosten en baten van opties voor het verduurzamen van de activiteiten van Defensie. Oplevering: december 2020. Opdrachtgever: ministerie van Defensie.

Boek 'Beleidsdoorlichting Artikel 1 van de Begroting SZW'

We beoordelen op verzoek van de Tweede Kamer of de doelen van het artikel in de periode 2012-2019 zijn bereikt en of dat op een efficiënte manier plaatsvond. Oplevering: juni 2020. Opdrachtgever: ministerie van SZW. Uitvoering samen met Epsilon Research. [zie hier]

Tabletboek 'De zorgverzekeringswet in perspectief'

We blikken terug op 13 jaar ZVW: hoe hebben de uitgaven zich ontwikkeld en waar hangt dat mee samen? Oplevering: maart 2020. Opdrachtgever: VGZ. [zie hier]

Tabletboek 'Onderwijsstromen in beeld'

We verzorgen een overzichtelijke presentatie van de stromen door het Nederlandse onderwijsstelsel, met een nadruk op het mbo. Oplevering: maart 2020. Opdrachtgever: ministerie van OCW. [zie hier]

Workshop 'Helder denken en voorspellen'

De datamogelijkheden zijn schier eindeloos. Kun je alleen op basis daarvan goede voorspellingen maken? Of is er meer nodig? Onder andere deze vraag behandelden we in deze ééndaagse workshop. De Masterclass "Forecasting pitfalls" was daar een belangrijk onderdeel van. Oplevering: februari 2020. Opdrachtgever: Bouwinvest.

Denkkader 'Beleid voor stedelijke economische groei'

We formuleren een leidraad voor verstandige investeringen met het geld dat verkregen wordt uit de verkoop van Eneco-aandelen. Oplevering: december 2019. Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht. [zie hier]

Presentatie 'Duurzame inzetbaarheid: er is nog veel te leren'

De potentiële baten van investeringen in duurzame inzetbaarheid zijn heel hoog, maar helaas weten we nog weinig over de beste vormgeving. Deze presentatie werd verzorgd op het congres "Betere bedrijfsresultaten door duurzame inzetbaarheid". Oplevering: november 2019. Opdrachtgever: Bouwend Nederland. [zie hier]

Presentatie 'Economische voorspellingen komen nooit uit: hoe erg is dat?'

Het is niet eenvoudig om goede economische voorspellingen te maken in tijden van grote onzekerheid. Hoe gaan we daar het meest verstandig mee om? Deze presentatie werd verzorgd op het Horwath HTL event. Oplevering: september 2019. Opdrachtgever: ABN Amro. [zie hier]

Wetenschappelijke kwaliteit

De dienst Rekenwerk staat onder leiding van prof. dr. Daniël van Vuuren. Het team bevat (gepromoveerde) onderzoekers uit verschillende disciplines. 

Wil je meer informatie over de ervaring van onze onderzoekers? Vind hier onze cv's.

Met wie kan ik contact opnemen?

(prof. dr.) Daniël van Vuuren – Chef Rekenwerk

Cijfers geven richting. Complexe problemen bestaan uit meerdere onderdelen, waarvan op voorhand niet bekend is welke meer of minder relevant zijn. Dat vereist onderzoek op basis van data, ofwel Rekenwerk. Helder denken lukt nóg beter als je in het woud van argumenten het kaf van het koren kunt scheiden.

(dr.) Daan Ooms – Kwantitatief onderzoeker Rekenwerk

De groeiende stroom aan gegevens maakt dat we steeds meer kunnen weten. Gegevens groeien in volume, maar ook in het aantal verschijningsvormen. Dit maakt kwantitatief onderzoek complexer en daarmee, voor Rekenwerk, leuker. Onderdeel van ons plezier is dat de resultaten van Rekenwerk eenvoudig worden gepresenteerd. Op deze manier kunnen we optimale ondersteuning bieden bij uiteenlopende vraagstukken.

(dr.) Sanne Roessingh – Kwantitatief onderzoeker Rekenwerk

Zoals alle Fabriekers wil ik onze klanten helpen om helder te denken over de problemen die ze hebben. Als kwantitatief onderzoeker doe ik dit door inzicht te bieden in de beschikbare data. Soms zijn dit gegevens die de klant zelf heeft verzameld, soms zijn het openbare statistieken of literatuur. In alle gevallen vormen de cijfers - een weerspiegeling van de echte wereld - het verhaal achter de verschillende argumenten. Beter begrip van de cijfers geeft de argumenten kleur en helpt zo te komen tot weloverwogen besluiten.

Abel d’Ailly - Kwantitatief onderzoeker Rekenwerk

Beleid gaat over het maken van keuzes. Ik geloof niet dat je met economisch onderzoek een objectieve conclusie kan trekken over wat de juiste keuze is. Wel kan het ons inzicht geven in wat de relevante afwegingen zijn. Hierbij is data van steeds groter belang. Heldere inzichten trekken uit data is echter best uitdagend. Gelukkig zijn we daar bij Rekenwerk goed in. Als ondersteuning aan het team wil ik klanten helpen hun data nuttig te gebruiken, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen.