Woonstad Rotterdam

De wooncorporatiesector staat de afgelopen jaren aardig onder druk. Na een tijd van onduidelijke governance oefenen sinds 2008 alle actoren een disciplinerende invloed op de sector uit: de markt, de overheden, de klanten en de maatschappij. Wat betekent dit voor de individuele corporaties? Veel. Vooral: nog scherpere keuzes maken.

 

 

Scroll verder

Wat was de vraag van de klant?

Zijn we er als corporatie voor de individuele klant of voor de wijk als geheel? Moeten huishoudens met een bruto jaarinkomen van € 35.000 zich maar gewoon redden op de woningmarkt? Hoe toekomstbestendig is het om woningen te verkopen en de winst in onrendabele nieuwbouw te steken?

Deze en een aantal andere kernvragen vormen samen de vraag: Wat is de strategie van Woonstad Rotterdam 2012-2015?

Welke aanpak hebben we bedacht?

Het nadenken over strategie verdelen we in drie fases: analyse, visievorming en concretisering. In het begin van een strategieproject bepalen we samen met de klant wat per fase de centrale vragen zijn. Zo ook bij Woonstad Rotterdam.

In de analysefase hebben we nagedacht over relevante trends en feiten, de cruciale strategische keuzes en de opties die Woonstad hierbij heeft. Op basis van de analyse heeft Woonstad in de visiefase keuzes gemaakt en haar missie en visie uitgewerkt. In het vervolg van het project hebben we de visie geconcretiseerd: Welke diensten en producten biedt Woonstad, aan wie en op welke manier? Hoe benadert Woonstad wijkontwikkeling? En tot slot, om de overgang naar implementatie van de strategie zo laagdrempelig mogelijk te maken, hebben we nagedacht over de strategische doelen voor de eerste jaren. 

Cruciaal bij strategietrajecten is het draagvlak. Wij hebben voor Woonstad een vrij uitgebreid proces ontworpen waarbij we tijdens meer dan vijfentwintig denksessies de organisatie, de huurders, de raad van commissarissen, partners en andere stakeholders hebben betrokken bij de vorming van de nieuwe strategie.
Onze rol in het project was onder andere procesontwerp en -begeleiding, het kritisch doorvragen op en structureren van de inhoud, bewaking van consistentie tussen de verschillende denkstappen, visualisatie van tussen- en eindresultaten, creëren van draagvlak vanuit een onafhankelijke positie en het bewaken van de voortgang.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is een nieuwe strategie voor Woonstad. Woonstad Rotterdam heeft heldere keuzes gemaakt in de kernvragen, die zijn zodanig uitgewerkt dat zij concreet richting geven aan het dagelijkse werk van de organisatie. Het proces heeft ervoor gezorgd dat medewerkers actief betrokken waren bij de strategievorming, wat het begrip voor de gemaakte keuzes heeft vergroot. Tijdens het project is er stevig gediscussieerd, vooral over de aanpak van wijken. Het resultaat is een gezamenlijk geformuleerde marsroute.

Het fysieke product is een fraai kaartenboek, met daarin de nieuwe strategie, kort en overzichtelijk weergegeven op negen Informatiekaarten met toelichting. Woonstad gebruikt dit kaartenboek zowel intern als voor communicatie extern.

Wat vond de klant?

 

 

Bestuursvoorzitter Maria Molenaar
De ondernemingsstrategie 2012-2015 zorgde voor een ingrijpende organisatieverandering die Woonstad Rotterdam slanker, efficiënter en resultaatgerichter maakte: klaar voor de toekomst.
Bestuursvoorzitter Maria Molenaar, eind 2014

  

Wat is de maatschappelijke relevantie?

Woonstad Rotterdam is een van de grootste sociale huisvesters van Nederland. Met een duidelijke strategie kunnen 480 medewerkers beter hun werk doen: meer dan 50.000 huishoudens huisvesten, de waarde van het sociale vastgoed borgen en Rotterdamse wijken en de stad als geheel nog krachtiger maken.