Toekomst huisartsenzorg

Huisartsen zijn trots op hun vak. Ze oefenen het met liefde en plezier uit. Maar huisartsen staan ook steeds meer onder druk, door uitbreiding van taken en veranderingen in de samenleving. Waar staan huisartsen voor en waar gaan ze voor?

Scroll verder

Wat was de vraag?

Wat zijn de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg?  Daarover wilden de huisartsen in gezamenlijkheid nadenken. Hun acht landelijke huisartsorganisaties namen het initiatief tot het traject ‘Toekomst Huisartsenzorg’, als aftrap van een groter visietraject.

Voorwaarde was:

 • Huisartsen uit alle hoeken van Nederland doen mee
 • Alle soorten huisartsen zijn vertegenwoordigd (zoals praktijkhouder, waarnemer, huisarts in dienst/dienstverband én huisarts in opleiding)
 • Het traject moet voor en door huisartsen georganiseerd worden
 • De landelijke huisartsorganisaties committeren zich aan de uitkomst.
 • De uitkomst moet over zes maanden gepresenteerd worden
  (namelijk op Woudschoten 21 januari 2019)

Een mooie uitdaging. En aan De Argumentenfabriek de eer om het denkproces te ontwerpen en in goede banen te leiden.

Hoe hielpen wij de huisartsen in dit traject?

Een complex vraagstuk is beter te behappen door het in denkstappen onder te verdelen en per stap een vraag te beantwoorden. Zo creëren we overzicht en stellen we oordeel uit. 

Voor de huisartsen richtten we daarom een denkproces in met de volgende denkstappen:

 • Analyse: Trends & factoren, strategische vragen en antwoordrichtingen
 • Veldverkenning onder ruim 1300 huisartsen: Voorkeuren onderbouwen met argumenten
 • Enquête: Validering onder alle huisartsen
 • Herijking en formulering van kernwaarden en kerntaken

Een commissie van twaalf huisartsen onder leiding van hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst zorgde voor de inhoudelijke voorbereiding en de herijking. Over het verloop van het denkproces stemde de commissie af met de stuurgroep van opdrachtgevers en een klankbordgroep van andere betrokken partijen. Een landelijk projectteam vanuit de opdrachtgevers faciliteerde dit en zorgde voor communicatie en congres.

Hoe ondersteunden we de huisartsen in hun onderlinge gesprek?

We hebben de huisartsen gefaciliteerd om zo goed en zo veel mogelijk met elkaar aan de slag te kunnen. We maakten hiervoor overzichtelijke kaarten, denkmodellen en invulformulieren.

Speciaal voor dit traject ontwikkelden we het volgende:

 • Gespreksleidraad
 • Training voor gespreksleiders
 • Online verslaglegger, om de uitkomst per denksessie direct vast te leggen

Dankzij dit gereedschap konden 1300 huisartsen onder leiding van 70 gespreksleiders met elkaar in gesprek over de kernwaarden en kerntaken van hun vak. En werden de uitkomsten op een gebruiksvriendelijke manier direct geregistreerd in een overzichtelijke database.

Bekijk hier de gespreksleidraad. 

 

Wat was het resultaat?

Op 21 januari 2019 presenteerden de huisartsen hun aangescherpte kernwaarden en kerntaken. 

De vier kernwaarden vormen de basis voor het handelen van de huisarts en voor de huisartsenzorg. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nadrukkelijker dan voorheen komt de brede medische kennis van de huisarts in de herijkte kernwaarden naar voren: dit medisch-generalisme is nodig om samen met de patiënt uit te kunnen maken wat optimale zorg is in een toenemend complex en gefragmenteerd gezondheidszorgsysteem. De kernwaarde ‘Gezamenlijk’ geeft aan dat huisartsen hun werk willen doen samen met hun patiënten, hun team en andere zorg- en hulpverleners.

De kerntaken laten zien wat de essentie is van de huisartsgeneeskundige zorg; taken die onbetwistbaar behoren tot het vak van de huisarts of bij de huisartsenzorg. Zo hebben huisartsen vastgesteld voor welke zorg patiënten doordeweeks overdag bij hen terecht kunnen en welke huisartsenzorg buiten deze uren beschikbaar is.

Alle resultaten én een toelichting op de aanpak, kun je lezen in dit boek:
Herijking kernwaarden en kerntaken, januari 2019

Lees ook het boek van juli 2018, met daarin de achtergronden en strategische vragen: Gespreksleidraad

 

Relevantie

Nu kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn vastgesteld, hebben de huisartsen een startpunt om na te denken over de toekomstige inrichting en organisatie van hun vak.

Bijvoorbeeld: “Hoe kunnen we samen met anderen – waaronder de spoedeisende hulp artsen – mogelijk maken dat spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren uitvoerbaar blijft?”

Ook voor andere beroepsgroepen is het prettig dat huisartsen nu duidelijk aangeven waar zij voor staan. Denk aan preventie, waar bijvoorbeeld jeugdartsen en de GGD samen met de gemeente een belangrijke rol in kunnen vervullen voor groepen mensen.

De landelijke huisartsorganisaties gaan met elkaar aan de slag om de visie op de huisartsenzorg verder vorm te geven.

Meer informatie over het project? www.toekomsthuisartsenzorg.nl

Reacties

"De samenwerking met Gertrude van Driesten en Kees Kraaijeveld van De Argumentenfabriek bij de uitvoering van het herijkingstraject ‘kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg’ vond ik heel plezierig en constructief. Tijdens het hele traject hebben we intensief met ons drieën van gedachten gewisseld over hoe we de verschillende fasen aan zouden pakken. De Argumentenfabriek heeft alle bijeenkomsten van de inhoudelijke commissie steeds tot in de puntjes voorbereid. Dat geldt ook voor de denksessies die in het hele land gehouden zijn. Het resultaat, de herijkte kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg, is met input van heel veel huisartsen tot stand gekomen."

 

"De herijkte kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg zijn echt van de beroepsgroep, ze zijn in samenspraak met de beroepsgroep tot stand gekomen, maar zonder de ondersteuning en de aanpak van De Argumentenfabriek hadden we dat niet, zeker niet in zo’n korte tijd, voor elkaar gekregen."

Henriëtte van der Horst, voorzitter inhoudelijke commissie