Platform Toekomst van Arbeid

Alle mensen in Nederland goed aan het werk. Dat is het doel van het Platform de Toekomst van Arbeid. Om dat te realiseren moeten we werken, leren en verzekeren anders inrichten.

 

Scroll verder

Wat is het Platform de Toekomst van Arbeid?

 

Het Platform Toekomst van Arbeid is een samenwerking van partijen actief in werken, leren en verzekeren. Partijen streven naar verbeteringen op deze terreinen, niet in de laatste plaats door systemen te hervormen. Het is een platform om fundamenteel te kunnen nadenken over de toekomst van werken, leren en verzekeren, los van de waan en de belangen van vandaag. Niet als intellectuele oefening, maar met als ambitie de besluitvorming in Nederland op deze onderwerpen de noodzakelijke duw te geven.

Bezoek ook eens www.toekomstvanarbeid.nl voor meer informatie. 

Hieronder een overzicht van de verschillende publicaties die het platform over de jaren heeft geproduceerd. Je kunt deze gratis downloaden.

Nieuwe vervolgstudie: Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt

De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet beter. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Ook andere werkenden kunnen beter door de crisis komen. Dat kan door de WW in te zetten als springplank naar werk. Dit zijn twee adviezen van het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) in zijn analyse van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. In het rapport Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt adviseert het Platform daarom de introductie van weerbaarheidsreserve voor zelfstandigen. De uitgave is een vervolg op het boek Investeren in mensen dat in juni verscheen met daarin samenhangende en doorgerekende maatregelen om de arbeidsmarkt crisisbestendiger te maken. Dat boek kun je hieronder downloaden.

Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te openen

Het nieuwste boek "Investeren in mensen" is 30 juni gepubliceerd!

Met ‘Investeren in mensen’ doet het platform concrete, veelal doorgerekende voorstellen om de waarde van werk in Nederland te vergroten. Voert het komende kabinet deze voorstellen uit, dan nemen niet alleen de economische groei en de werkgelegenheid toe, maar stijgt ook de welvaart in ruimere zin. De voorstellen gaan over een leven lang ontwikkelen; de spelregels op de arbeidsmarkt; de vormgeving van inkomenszekerheid; de basis van de arbeidsmarkt en ten slotte over de goede start van jonge kinderen, de werkenden van morgen. Uitvoering van deze voorstellen brengt een aanlokkelijke toekomst dichterbij; een toekomst waarin werk weer op waarde wordt geschat. Download het boek door op onderstaande afbeelding te klikken of hier

"In ons project wilden we met een integraal pakket aan maatregelen komen op drie hypergevoelige beleidsterreinen: leren, werken en verzekeren. De Argumentenfabriek schrok niet voor deze monsterklus terug. Dankzij hen werd ons verhaal helder, doordacht en concreet. Wat ik bewonder aan de mensen van de fabriek: ze zijn analytisch ijzersterk, durven door te vragen en geven niet snel op." - Anne Megens, AWVN

De opwaardering van werk

Het afgelopen jaar hebben we een analyse gemaakt van de huidige situatie rond leren, werken en verzekeren. Nederland scoort daarin op veel fronten goed, maar we zijn ervan overtuigd dat het beter kan en moet. We denken dat er breed overeenstemming is over de door ons beschreven uitgangssituatie (Nederland kan beter werken, Kalshoven, Kossen en Zonderland, 2019). In dit boek presenteren we de visie op het ideale Nederland, mede op basis van de input van ruim honderd mensen. Een visie waarmee we een beweging op gang willen brengen. Daarmee zijn we er nog lang niet. De visie en beweging is mooi, maar de concretisering is de echte uitdaging. Die uitdaging gaan wij aan. Dat begint met het bedenken van de noodzakelijke aanpassingen van de inrichting van leren, werken en verzekeren. Dat willen we doen in zo breed mogelijke kring met een zo gevarieerd mogelijk gezelschap.

Download of bestel het boek hier of door op de afbeelding te klikken.

 

Nederland kan beter werken

Nederland prijkt bovenaan menig internationaal ranglijstje. Er is veel reden voor tevredenheid met hoe Nederland is ingericht en georganiseerd. Het doel van deze studie is om na te gaan hoe Nederland (desondanks) nog beter kan en om hierover overeenstemming te bereiken. Als we Nederland nóg mooier willen maken, moet er eerst overeenstemming zijn over hoe het nu is. Nederland is een topland als het gaat over werken en onderwijs, maar kan ook nog zo veel mooier. Dat is de hoofdboodschap van deze concept-studie. De kern van dit onderzoek wordt gevormd door een analyse van hoe het er op en rond de arbeidsmarkt in Nederland nu voorstaat.

Download of bestel het boek hier of door op de afbeelding te klikken. 

"Werken met de Argumentenfabriek was uitdagend, leerzaam en inspirerend. Met het Platform de Toekomst van Arbeid zijn wij er in geslaagd de waarde van werk te expliciteren, concretiseren en te vergroten. De Argumentenfabriek hield ons daarbij op speelse wijze bij de methodologische les." - Sieto de Leeuw, voorzitter ABU

Lessen uit het buitenland

Wet- en regelgeving rond werk heeft een lange historie en kent onderling veel dwarsverbanden. Deze onderlinge afhankelijkheden maken hervorming ingewikkeld. De afhankelijkheid zit ook verankerd in ons denken over de inrichting van de stelsels rond leren, werken en verzekeren. We denken vanuit de Nederlandse praktijk, vanuit de Nederlandse historie en de Nederlandse normen en waarden. In dit boek inventariseren we voorbeelden uit het buitenland die laten zien hoe arbeidsmarktbeleid, in ruime zin, ook anders kan. Welke keuzes maken andere landen rond werkgelegenheid, onderwijs en inkomenszekerheid? Het boek bevat zo’n dertig voorbeelden. 

Download het boek hier of door op de afbeelding te klikken. 

Het Nederlandse consensusmodel

Welke factoren bepalen het functioneren van het consensusmodel in Nederland? Dat is de centrale vraag van deze studie. Het derde onderdeel van de analysefase is gericht op het verwerven van een goed overzicht van hoe in Nederland veranderingen op het gebied van leren, werken en verzekeren tot stand komen. Wanneer en hoe komen we in Nederland tot gedragen hervormingen op deze terreinen? Deze vraag is gericht op hoe stelselwijzigingen rond leren, werken en verzekeren van de grond komen. Hoe verlopen besluitvormingsprocessen? Ook het minder formele overleg tussen kabinet, vakbonden en werkgevers, de betrokkenheid hierbij van wetenschappers, ambtenaren, staven en andere adviseurs speelt een rol waar naar gekeken wordt.

Download het boek hier of door op de afbeelding te klikken.