Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde in 2011 de Havenvisie 2030. Voor een wereldhaven als Rotterdam is een strategie voor de lange termijn onontbeerlijk. Hoe zien haven en industrie er in 2030 uit? Wat doen we dan wel en wat doen we juist niet meer? En wat hebben we daarvoor nodig? Het Havenbedrijf formuleerde de Havenvisie in samenspraak met partners, zoals het havenbedrijfsleven en overheden. Gezamenlijk committeerden zij zich aan de ambities in de Havenvisie en de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen.

 

Scroll verder

Wat was de vraag van de klant?

Het formuleren van een visie maakt deze nog geen werkelijkheid. Het realiseren van de Havenvisie vraagt om jarenlange, gecoördineerde inzet van de betrokken partijen. Hoe breng je overzicht aan in deze activiteiten, hoe houd je alle partijen betrokken en hoe meet je of de visie dichterbij komt?

undefined

 

 

Welke aanpak hebben we bedacht?

Effectieve actie begint vanuit overzicht. Als eerste stap hebben we met het Havenbedrijf Rotterdam een Uitvoeringsagenda opgesteld die overzicht geeft van alle acties die nodig zijn voor het realiseren van de Havenvisie: wat gaan we doen om de Havenvisie 2030 te realiseren? De Uitvoeringsagenda kent een strakke indeling en uniforme formuleringen: voor alle acties is duidelijk hoe zij per thema bijdragen aan het realiseren van de ambities uit de Havenvisie.

Een heldere Uitvoeringsagenda maakt het mogelijk voortgang te meten. Met het Havenbedrijf en haar partners ontwikkelden we een meetmethode: wat zijn de behaalde resultaten en wat zijn beoogde resultaten voor het komende jaar? We ontwikkelden ook een proces om jaarlijks de voortgang op alle acties uit te vragen. En tijdens iedere ronde beantwoorden we opnieuw de vraag: is de Uitvoeringsagenda nog actueel? Of geven nieuwe ontwikkelingen reden om de agenda aan te passen met het oog op die stip aan de horizon in 2030

Wat is het resultaat?

De Uitvoeringsagenda verschijnt jaarlijks als een serie kaarten in de Voortgangsrapportage van de Havenvisie 2030. Naast een overzichtskaart maken we twaalf thematische kaarten waarin voor alle acties staat opgeschreven wat de beoogde output was voor het afgelopen jaar en in hoeverre deze is behaald. Gezamenlijk bieden deze kaarten de betrokken partijen tot op bestuursniveau eenvoudig overzicht over de stand van zaken. Waar loopt het op rolletjes en waar is bijsturing nodig?

Het invullen van de voortgangsmeting leidt tot een vaste cyclus waarin partijen rond een thema uit de Havenvisie bespreken wat hun plannen voor het komende jaar zijn en wat ze het voorgaande jaar hebben gepresteerd. Dit brengt de Havenvisie tot leven en zorgt voor continue evaluatie en coördinatie van activiteiten.

Wat vond de klant?

Isabelle Vries
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft al sinds 2011 ervaring met De Argumentenfabriek. De Fabriek monitort de omvangrijke uitvoeringsagenda van de Havenvisie 2030, waaraan 6 convenantpartners zich hebben gecommitteerd. Door hun consistente werkwijze en kritische reflectie levert de Fabriek overzicht aan partijen, en houdt ze bij de les.
Isabelle Vries, Programmamanager corporate strategy