Helder denken over zorg en welzijn

Goede zorg begint bij inzicht in feiten, duidelijke argumenten en een breed gedragen strategie. Helder nadenken is de basis voor een geslaagd resultaat.

Met stakeholders een gedragen visie of concrete acties bepalen? Hulp nodig bij het bepalen van de juiste strategie? Of een Keuzehulp die patiënten en artsen in staat stelt samen de beste behandeling te kiezen? De sector zorg heeft de kennis en ervaring om ingewikkelde vragen over de zorg te beantwoorden. En we visualiseren de uitkomsten. Zodat iedereen er mee aan de slag kan.

Jeugd- of ouderenzorg. Cure of care. Overheid of industrie. Ziekenhuis of thuiszorg. Beroeps- of patiëntenvereniging. Zorgverzekeraar of farmaceut. Wij zijn actief voor allerlei spelers in de zorg. Kunnen we jouw organisatie helpen met helder denkwerk?

Gezamenlijk een regiovisie maken

Een snel groeiend aantal ouderen heeft zorg nodig terwijl het tekort aan gekwalificeerd personeel oploopt. Samenwerken in de regio is het devies van het ministerie van VWS. Maar samenwerken aan welke agenda? En, welke partijen heb je daarbij nodig?

Wij helpen ouderenzorgorganisaties in de regio om tot een gezamenlijke visie te komen.  Zo wordt duidelijk waar organisaties samen naar toe gaan werken, wat ze met elkaar gaan oppakken en hoe ze dat gaan doen. Met elkaar werken aan een visie brengt bestuurders dichterbij elkaar, vergroot het draagvlak voor keuzes en geeft handvatten voor samenwerking met ketenpartners.
Bestuurders zeggen over het proces “Fijn dat we stap voor stap toewerkten naar een verhaal dat we met elkaar onderschrijven en wat focus geeft de voor komende jaren. Het helpt ons in gesprekken met elkaar, met burgers en andere partijen.”

We begeleidden het denkwerk voor regiovisies al in verschillende regio’s: Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Capelle en Krimpen aan den IJssel, Apeldoorn-Zutphen en Waardenland. Iedere regio doorloopt daarin een uniek traject. Apeldoorn-Zutphen helpen we ook met de realisatie van de visie. In Zaanstreek-Waterland hebben we de visie direct vertaald naar een zorgbrede visie op ouderenzorg met andere (zorg)partijen. Ook een regiovisie maken? Neem contact op. 

 

Klik op onderstaande afbeelding om de regiovisie van Kennemerland te downloaden: 

Klik op onderstaande afbeelding om de regiovisie van Capelle en Krimpen aan den IJssel te downloaden: 

Klik op onderstaande afbeelding om de regiovisie van Waardenland te downloaden: 

Zó werkt de zorg in Nederland

Neutrale informatie, eenduidige cijfers en overzicht van hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit. Met heldere visualisaties en bondige teksten maken we, als uitvoerend partner van Platform Zó werkt de zorg, boeken en andere producten voor iedereen die bij de zorg betrokken is.

Namens Platform Zó werkt de zorg verschenen tot nu toe:

Platform Zó werkt de zorg brengt het zorgstelsel ook in kaart ook met een gratis app.  
Heb je ideeën voor nieuwe boeken en producten? We praten er graag over.

De (e-)boeken zijn ook verkrijgbaar bij webshops zoals Bol.com en Managementboek.nl.

Keuzehulp voor moeilijke beslissingen

In de spreekkamer ontgaat patiënten veel informatie die een arts ze vertelt. Voor het maken van goede keuzes over bijvoorbeeld een behandeling heb je die informatie wel nodig. Onze Keuzehulpen helpen patiënten en familieleden bij de voorbereiding en tijdens een gesprek met de behandelend arts. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn argumenten voor en tegen deze opties?

Met VUMC en direct betrokkenen maakten we de Keuzehulp genitale operaties voor Transmannen en de Keuzehulp Vruchtbaarheidsbehoud voor onder meer kankerpatiënten. Perfect om samen met arts en betrokken te beslissen. De Keuzehulp voor transmannen is besproken in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Sexual Medicine.

(Ont)regel de zorg

Zorgprofessionals besteden 40% van hun werktijd aan administratie. Die tijd gaat ten koste van aandacht voor de patiënt. Dat kan gehalveerd worden, vinden (hoofdrol)spelers in de zorg inclusief minister Bruins van Medische zorg. Maar hoe bepaal je welke administratieve handelingen geschrapt kunnen worden en welke niet? 

De Argumentenfabriek ontwikkelde samen met de denktank (Ont)Regel de Zorg denkgereedschap om op basis van heldere vragen en argumenten de discussie te voeren: De Trechter van Verdunning en de Argumentenkaart.

Ook hielpen we VvAA en de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) bij het uitzetten en analyseren van een enquête naar de administratieve druk onder medisch specialisten.  

Het resultaat: 62 schrappunten voor meer zorg en minder onnodige administratieve taken en regels, die namens zeven verschillende beroepsgroepen zijn overhandigd aan de minister voor Medische zorg. Hierbij staat ook welke partijen welke actie ondernemen aangezien het schrappen van regels alleen succesvol is als actoren als zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en/of de overheid hun aandeel leveren. 

We hebben de schraprapporten die zijn voortgekomen uit de schrap- en verbetersessies in januari 2018 op onze site gepubliceerd.

Om een helder overzicht te krijgen, hebben we een webmodule ontwikkeld voor op de website van (Ont)Regel de Zorg, die overzichtelijk pér beroepsgroep en pér actor laat zien wanneer zij wat moeten doen. Om zo bij te dragen aan het uiteindelijke doel: de halvering van administratieve regeldruk. 

Wil je meer weten, of ook schrapsessies organiseren? Bel of mail ons, we denken graag mee. Een impressie van de eerste schrapweek van 2018 vind je hier: 

Lees meer: www.vvaa.nl/ontregeldezorg  en www.zorgagendas.nl

 

Met wie kan ik contact opnemen?

Kees Wessels leidt de sector Zorg en welzijn. Hij zet de kennis en kunde, die hij als journalist en communicatieadviseur voor zorginstellingen opdeed, met groot plezier in om een uitweg te vinden in het informatiedoolhof dat de zorg vaak is. Gertrude van Driesten is senior kaartenmaker voor de sector Zorg en welzijn. Met haar kennis van de zorg helpt zij ingewikkelde zorgvraagstukken te ontrafelen, ordenen én concreet te verwoorden. Reijer Lomans is ook kaartenmaker voor de sector Zorg en welzijn en daarnaast projectsecretaris van Platform Zó werkt de zorg. Thomas Bakker werd in 2017 lid van de denktank (Ont)Regel de Zorg die onder begeleiding van De Argumentenfabriek onderzoek deed naar bureaucratie in de zorg. Op dit moment wert hij behalve voor De Argumentenfabriek ook in het Spaarne Gasthuis als projectleider om het (Ont)Regelen in praktijk te brengen.

Kees Wessels - Chef Zorg en welzijn

Alles overzien om de juiste keuzes te maken, inzicht hebben en helder uitleggen wat er speelt. Dat is in de complexe wereld van de zorg nog niet zo makkelijk. Daarom zet ik als Chef Zorg mijn kennis en kunde met groot plezier in om een uitweg te vinden in het informatiedoolhof dat de zorg regelmatig is.

Gertrude van Driesten - Plv. Chef Zorg en welzijn

Ieder van ons maakt gebruik van de gezondheidszorg en meer dan een miljoen mensen werken erin. Hoe houdbaar is ons stelsel eigenlijk, nu steeds meer geld naar de zorg gaat en de personeelstekorten toenemen? Hoe kunnen we met een regionale visie bijdragen aan een betere organisatie van de zorg? Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van preventie? Welke rol speelt zorgtechnologie en wie betaalt de rekening?