Helder denken over bouwen en wonen

Wij vatten de sector Bouwen en wonen breed op. De vier pijlers van deze sector zijn steden, mobiliteit, natuur en energie.

We kijken hierbij graag naar de fysieke leefomgeving zoals steden, infrastructuur en natuur. Naar de economie van ruimte zoals de vastgoed-, energiemarkt en de concurrentiepositie van Nederland. En naar het sociale aspect van bouwen en wonen zoals ruimtelijke waarden, en concreter, de sociale huisvesting. 

Onze klanten zijn overheden, marktpartijen, semipublieke instellingen, beroeps-, branche- en koepelorganisaties, platforms, NGO’s, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden.

Waarover denken we na met onze klanten? Over strategische vraagstukken, beleid, de toekomst, belangen, impact, concrete acties (wie doet wat wanneer en hoe), over processen, draagvlak, het visualiseren van complexe informatie en nog veel meer.

Voorbeeldwerk

Denktank Toekomst van de Woningmarkt 

De Denktank Toekomst van de Woningmarkt is een initiatief van tien partners, die vanuit verschillende perspectieven op de woningmarkt door een open gesprek, los van belangen, tot vernieuwende en richtinggevende ideeën willen komen over hoe we de Nederlandse woningmarkt beter kunnen inrichten en organiseren.

Als basis voor dit gesprek ontwikkelde de denktank onder leiding van De Argumentenfabriek een moreel kompas op basis van waarden. Samen met zeventig woningmarkt-deskundigen brachten we de Waarden van wonen in kaart. Wat vinden mensen belangrijk als het gaat over wonen, welke waarden hebben zij? En: waarom? Het resultaat van dit denkwerk publiceerde de Denktank op 16 juni 2020 in ‘De toekomst van de woningmarkt: de Waarden van Wonen’. 

Klik hier op of de afbeelding hieronder om het boek gratis te downloaden. 

Met wie kan ik contact opnemen?

Meer weten over onze projecten in de sector Bouwen en wonen? Neem dan contact op met Katrin Weber. Zij is tevens een van onze directeuren.

Katrin Weber - Directeur en Chef Ruimte

Structuur aanbrengen in een berg informatie, nadenken over strategie - van trend tot implementatie, met en voor mensen aan de slag gaan, mooie dingen maken. Hier ben ik graag mee bezig. Denken en doen.